หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
11,000.00-13,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ

ปวช-ปริญญาตรี                      

สายช่าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป         

เพศ     ชาย           

อายุ     25    ปีขึ้นไป   

มีลักษณะความเป็นผู้นำ

มีความรับผิดชอบสูง

มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

- มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

- มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616