BANGKOK PVC GROUP CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่

อาคารอนุวัต 56/14 ซอยตากสิน 12/1 ถ.ตากสินแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10600 ประเทศไทย

โรงงาน 1

โรงงาน 1 อาคารอนุวัต 56/14 ซอยตากสิน 12/1 ถ.ตากสินแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10600 ประเทศไทย

โรงงาน 2

โรงงาน 2 อาคารอนุวัต 56/14 ซอยตากสิน 12/1 ถ.ตากสินแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10600 ประเทศไทย

โรงงาน 3

โรงงาน 3 อาคารอนุวัต 56/14 ซอยตากสิน 12/1 ถ.ตากสินแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10600 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ
นามสกุล
Email
เบอร์โทรศัพท์
เรื่อง
รายละเอียดติดต่อ
Working : จันทร์ - เสาร์ (8:00 - 17:00)