Organization Chart

 • คุณฟูจิตร เรืองทรัพย์เอนก
  ประธานกรรมการ
  Board of Directors
 • คุณจรัสศรี เรืองทรัพย์เอนก
  กรรมการ / Chief Finance Officer
  Board of Directors
 • คุณอมร ประกายศรีโรจน์
  กรรมการ / Chief Executive Officer
  Board of Directors
 • คุณกาญจนา ประกายศรีโรจน์
  กรรมการ / Chief Operating Officer
  Board of Directors
 • คุณดรุณี เรืองทรัพย์เอนก
  กรรมการ / Chief Human Resource Officer
  Board of Directors
 • คุณอมร ประกายศรีโรจน์
  กรรมการ / Chief Executive Officer
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณอาณัฐ เกิดสุทธิ
  Managing Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณเสาวลักษณ์ จิระเกียรติ
  Accounting & Finance Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณนรวัฒน์ ฉัตรพลกรนันท์
  Production Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณอิทธิชัย โรจนนิรันดร์กิจ
  Maintenance & Mold Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณบัณฑิตย์ ศรีตระกูล
  Sales & Marketing Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณราตรี อินทรีย์มีศักดิ์
  Finance Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณบูชนีย์ จันทร์งาม
  R&D Vice President
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณไมตรี เรืองทรัพย์เอนก
  Factory Senior Vice President
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณอัญชลีพร ปุณโณทก
  Marketing Communication Director
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณอโนทัย ศิริวารินทร์
  Purchasing Manager
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณสุชาดา น้ำดอกไม้
  QMR Manager
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณจักรพงศ์ ประทุมหวน
  Human Resources Manager
  ผู้บริหารระดับสูง
 • คุณยอดธง เหมือนศรีชัย
  Logistic & Warehouse Vice President
  ผู้บริหารระดับสูง