วิศวกร QA

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกร QA
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่และรายละเอียดงาน :

 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ติดตามผลการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจสอบ และ รายงานผลการตรวจสอบ
 • ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ตรวจติดตามของเสียทีเกิดขึ้นแต่ละวัน
 • วิเคราะห์สาเหตุเพือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันร่วมกับทุกฝ่ายทีเกียวข้อง
 • สุ่มตรวจสอบกระบวนการทํางานของฝ่ายผลิตทีมีผลนําไปซึ่งการเกิดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616