วิศวกร QA

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
17,000.00-24,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกร QA
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ 2-3 ปี ขึ้นไป
เพศชาย
อ่านและเขียนแบบAutocad และ solidworks ได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ติดตามผลการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจสอบ และ รายงานผลการตรวจสอบ
- ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ตรวจติดตามของเสียทีเกิดขึนแต่ละวัน
- วิเคราะห์สาเหตุเพือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันร่วมกับทุกฝ่ายทีเกียวข้อง
- สุ่มตรวจสอบกระบวนการทํางานของฝ่ายผลิตทีมีผลนําไปซึงการเกิดของเสีย

 

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616