• เม็ดพลาสติก

    BIODEGRADABLE PLASTIC

คุณสมบัติ

BIODEGRADABLE PLASTIC

  • มีส่วนผสมของสารเติมแต่งเพื่อการย่อยสลาย และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100%
  • ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
  • อายุการใช้งาน หรือการสลายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้งาน 1 ปี – 5 ปี
  • 100% RECYCLABLE

รายละเอียด BIODEGRADABLE PLASTIC

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Caroliana สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์รายงานของความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกที่ย่อยสลายด้วยชีวภาพในกระบวนการฝังกลบ รายงานนี้ได้ตีพิมพ์ออนไลน์ที่ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

รายงานได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ทำให้สับสนระหว่างพลาสติกที่ย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพทั้งสองชนิด NC ได้รายงานเกี่ยวกับพลาสติกที่เป็น Hydrobiodegradable หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ โดยปกติแล้วจะผลิตมาจากพืชซึ่งพลาสติกชนิดนี้ถูกวางเป้าไว้เพื่อใช้ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรม และนี่คือเหตุผลที่ทำให้อัตราการย่อยสลายของพลาสติกชนิดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ ASTM D6400 EN13432 และ Australian4736 และพลาสติกชนิดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ย่อยสลายในสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบเปิด เนื่องจากพลาสติกนี้จะปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรื่อนกระจกที่เป็นอันตรายมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝังกลบ

บทความดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกับรายงานของมหาวิทยาลัย NCState แต่ในรายงานไม่ได้แยกระหว่างพลาสติกที่ย่อยสลายได้และพลาสติกที่เป็น Oxo-biodegradable สำหรับพลาสติกที่เป็น Oxo-biodegradable ไม่ส่งผลถึงการเกิดปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าพลาสติกชนิดนี้มีอัตราการย่อยสลายที่ช้ากว่าและไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนในกระบวนการฝังกลบ

เรียบเรียงและแปลโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

อ้างอิงจาก:OmnexusbySpecialChem