Bangkok PVC

About Us

เริ่มก่อตั้งบริษัทแรกในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี. ในปี พ.ศ. 2519 โดยคุณอนุวัตและคุณฟูจิตร เรืองทรัพย์อเนก จากประสบการณ์เกือบ 50 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกพีวีซี ทำให้บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ขยายบริษัทในเครือฯ ครอบคลุมทั้งการผลิตที่ครบวงจรและการจัดจำหน่าย จนขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก PVC uPVC และวัสดุทดแทนไม้ (ไม้สังเคราะห์) ในประเทศไทย

45 ปี กับการเป็นผู้นำด้านการผลิต

นอกเหนือจากเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและจัดจำหน่ายเองแล้ว การบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในบรรษัทภิบาลและคุณค่าของบุคลากร พร้อมมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทในเครือบริษัทบางกอกพีวีซีเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ISO 9001:2008

จากความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและพีวีซี ทำให้คุณภาพสินค้าของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การันตีด้วยมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008

ปัจจุบันบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ได้จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ครอบคลุม 9 บริษัท ได้แก่

 1. กลุ่มผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเม็ด PVC Compound ที่มีคุณภาพและหลายเกรด ทั้งประเภทนิ่มและประเภทแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท
 2. กลุ่มผลิตสินค้าขึ้นรูปและสำเร็จรูปจาก PVC uPVC และวัสดุทดแทนไม้ (ไม้สังเคราะห์) อาทิเช่น สายยาง ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก บานซิงค์ ตู้ซิงค์ ประตู วงกบ ทั้ง PVC uPVC และไม้สังเคราะห์ ด้วยกรรมวิธีการรีดและการฉีดขึ้นรูป
 3. กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้า นอกจากสายการผลิตแล้ว เรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตจาก PVC uPVC และวัสดุทดแทนไม้ (ไม้สังเคราะห์) ภายใต้แบรนด์ Polywood Masterwood Bwood Modernwood etc. โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Modern Trade ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และ Online

เรามีโรงงานผลิตทั้งหมด 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่า 200 เครื่อง รองรับงานได้หลากหลายประเภท มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นกว่า 36,000 ตันต่อปี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry และมีสำนักงานขายบริการลูกค้าอยู่ที่ อาคารอนุวัต ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

จากประสบการณ์และมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งพนักงานที่มีศักยภาพในองค์กรกว่า 1,200 คน ทำให้บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จนปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทในเครือ 9 บริษัท อันได้แก่

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.
 2. บริษัท เอ บี พี อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
 3. บริษัท บี เค พี อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
 4. บริษัท โพลีวูด (ประเทศไทย) จำกัด
 5. บริษัท บางกอก บี.พี.ไปป์ จำกัด
 6. บริษัท บางกอก พีวีซี (1996) จำกัด
 7. บริษัท บางกอก เดคคอร์พลาส จำกัด
 8. บริษัท บางกอกวู๊ด โปรดักส์ จำกัด
 9. บริษัท บี.พี โกลบอลพลาส จำกัด
 10. บริษัท บางกอก พีวีซี เทรดดิ้ง จำกัด

Timeline

2519

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

Bangkok PVC Ltd.,Part.

2531

บริษัท เอ บี พี อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ABP Plastic Industry Co.,Ltd.

2531

บริษัท บี เค พี อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

BKP Plastic Industry Co.,Ltd.

2532

บริษัท โพลีวูด (ประเทศไทย) จำกัด

Polywood (Thailand) Co.,Ltd.

2534

บริษัท บางกอก บี.พี.ไปป์ จำกัด

Bangkok BP Pipe Co.,Ltd.

2539

บริษัท บางกอก พีวีซี(1996) จำกัด

Bangkok PVC (1996) Co.,Ltd.

2544

บริษัท บางกอก เดคคอร์พลาส จำกัด

Bangkok Decorplast Co.,Ltd.

2548

บริษัท บางกอกวู๊ด โปรดักส์ จำกัด

Bangkokwood Products Co.,Ltd.

2553

บริษัท บางกอกโพลีวูด จำกัด

Bangkok Polywood Co.,Ltd.

2557

บริษัท บี.พี.โกลบอลพลาส จำกัด

B.P.Globalplas Co.,Ltd.

2561

บริษัท บางกอกพีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด

Bangkok PVC (Thailand) Co.,Ltd.

2564

บริษัท บางกอก พีวีซี เทรดดิ้ง จำกัด

Bangkok PVC Trading Co.,Ltd.