Mon - Sat : 8:00 - 17:00 0-2890-4611-27 , 093-004-9999   

29 ก.ย. 59สายยางแบบใส

สายยางใสของเรามีมาตรฐานในการผลิต มีความใส นิ่ม และคุณภาพดี มักใช้ในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม รวมถึงระบบการส่งน้ำมันตามโรงงานต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองได้ในทุกรูปแบบการใช้งาน